Alageyik, (Dama dama L.) biyoçeşitlilik ve gen değeri açısından ülkemizin en önemli memeli hayvan türlerinin başında gelmektedir. Buna rağmen ülkemizde nesli tehlike altında bulunmaktadır. Bu proje Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından TÜBİTAK ARDEB 1001 projeleri kapsamında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde sadece bu alanda yayılış gösteren Alageyik popülasyonlarının doğal habitatında korunması, geliştirilmesi, artarak devamının sağlanmasına yönelik optimal yöntem/yöntemlerin araştırılması ve bu amaçla envanter ve izleme çalışmaları ile problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için proje alanı ve civarında yerleşim yapan yöre halkı, DKMP personeli ve ilgi gruplarıyla anket ve röportajlar, proje alanında yayılış gösteren hedef tür alageyik (Dama dama) ve diğer büyük memeli türlerin popülasyon büyüklüğü ve popülasyon yoğunluğunu tespit edebilmek amacıyla yaban hayatı envanter teknikleri dolaylı sayım teknikleri içerisinde yer alan fotokapan yöntemi ile doğrudan sayım teknikleri içerisinde değerlendirilen spot ışıkla sayım yöntemi, noktada sayım yöntemi ve dışkı sayımları envanter yöntemlerinin esasına uygun arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Habitat paylaşımı ve tercihleri ile yetişme ortamı envanterinden elde edilen bulgular çok yönlü bir değerlendirilmeye tabi tutularak hedef tür alageyiğin habitat uygunluk modellemesi, potansiyel uygun habitatların haritalanması, nihai değerlendirme ve hedef tür alageyik için koruma değer haritası oluşturulmuştur.

Türkiye’de sadece Düzlerçamı YHGS içerisinde ve yaklaşık 12 Hektarlık küçük bir alanda sıkışıp kalmış durumda olan alageyiğin popülasyon büyüklüğü her geçen gün biraz daha gerilemektedir. Projemiz sonunda alageyik sorunlarına çözüm olabilecek birkaç temel çözüm önerisi ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi, projemiz sonunda ortaya çıkan Düzlerçamı YHGS Alageyik 1. Derece Koruma Alanının, Koruma ve Gen Merkezi olarak insan kullanımına acilen kapatılması, diğer önemli çözüm önerimiz ise, alageyik türünün aktüel dağılım alanlarının dışında belirlenen potansiyel dağılım alanlarına yerleştirme çalışmalarına hız verilmesidir.

About project

Fallow deer (Dama dama L.) is one of the most important mammal species of our country in terms of biodiversity and gene value. However, it is a dangered species in our country. This project was carried out by Isparta University of Applied Sciences in Antalya Düzlerçamı Wildlife Development Area within the scope of TUBITAK ARDEB 1001 projects. It is aimed to investigate the optimal method/methods for preserving, developing and increasing the continuation of Fallow deer populations which are spreading only in this area in our country, and identify the problems and to propose the solution by inventory and monitoring studies for this purpose. In order to reach this aim, survey and interviews were carried out with local people, Nature Conservation and National Parks personnel, and interest groups, who reside in and around the project area. Field studies have been carried out in line with the principles of inventory methods in order to determine the population size and population density of the target species fallow deer (Dama dama) and other large mammal species distributed in the project area. We have been used the camera-trap method included in the indirect counting techniques and the spotlight counting method, the point counting method and the fecal counting methods which are evaluated in direct counting techniques. Findings obtained from habitat sharing and preference and growth environment inventory were subjected to a multi-dimensional evaluation to establish a habitat conformity model of the target species, a mapping of potentially suitable habitats, a final assessment and a conservation value map for target species fallow deer.

The fallow deer population size which is trapped only Düzlerçamı Wildlife Development Area approximately 12000 hectares in Turkey, is gradually decreasing and disappearing every day. At the end of our project, a few basic solution proposals have emerged, which could be a solution to the problems of fallow deer. The most important of these, Düzlerçamı Wildlife Development Area 1st Degree Conservation Area which is emerged at the end of the project, is urgently closed for human use because this area is a conservation and Genome Center for fallow deer. Another important solution is to speed up the reintroduction study of the fallow deer in the potential distribution areas outside of the actual distribution areas.